ข้อบังคับ ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒิ พ.ศ.2559
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 36181
เอกสารทางราชการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ว่าด้วย
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒิ พ.ศ. 2559
  ประกาศ ณ วันที่:: 8/3/2016
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ::         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม ::     ตำแหน่ง ::
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร::
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :