ระเบียบ ว่าด้วย ศูนย์บริหารกิจการหอพัก พ.ศ.2562
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 36012
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วย
ศูนย์บริหารกิจการหอพัก พ.ศ. 2562
  ประกาศ ณ วันที่:: 2/28/2019
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 3/1/2019         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล    ตำแหน่ง ::นายกสภามหาวิทยาลัย
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :