ประกาศ เรื่อง รับสมัครทุนพัฒนาบุคลากร (ทุนการศึกษา) ประจำปีงบมาณ พ.ศ.2553
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 3518
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง
รับสมัครทุนพัฒนาบุคลากร (ทุนการศึกษา) ประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2553
  ประกาศ ณ วันที่:: 1/27/2010
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 1/27/2010         วันที่สิ้นสุดการใช้:: 3/20/2553
  ผู้ลงนาม :: รองศาสตราจารย์สุมาลี เหลืองสกุล    ตำแหน่ง ::รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :