พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 3211
เอกสารทางราชการ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541
  วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา:: 8/28/1998
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 8/28/1998         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ชวน หลีกภัย    ตำแหน่ง ::นายกรัฐมนตรี
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :