ประกาศ เรื่อง โครงสร้างองค์กร พ.ศ.2552
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 3128
เอกสารทางราชการ
คณะแพทยศาสตร์
เรื่อง
โครงสร้างองค์กร พ.ศ. 2552
  ประกาศ ณ วันที่:: 11/13/2009
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 11/13/2009         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิยม ละออปักษิณ    ตำแหน่ง ::ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :