พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 3
เอกสารทางราชการ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา:: 11/14/1996
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 11/15/1996         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: บรรหาร ศิลปอาชา    ตำแหน่ง ::นายกรัฐมนตรี
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต:: นิสิตระดับปริญญาตรี,นิสิตระดับปริญญาโท,ประกาศนียบัตรบัณฑิต,นิสิตระดับปริญญาเอก,
 บุคคลทั่วไป:: บุคคลทั่วไป,
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :