ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2671
เอกสารทางราชการ
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
เรื่อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552
  ประกาศ ณ วันที่:: 9/28/2009
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 9/28/2009         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: รองศาสตราจารย์เรณู สุขารมณ์    ตำแหน่ง ::คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :