ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ประจำปี 2552 (รอบที่1) พ.ศ.2552
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2617
เอกสารทางราชการ
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
เรื่อง
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ประจำปี 2552 (รอบที่1) พ.ศ. 2552
  ประกาศ ณ วันที่:: 4/30/2009
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 4/30/2009         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: รองศาสตราจารย์เรณู สุขารมณ์    ตำแหน่ง ::คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: พนักงานประจำ,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :