ประกาศ เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2552
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2519
เอกสารทางราชการ
คณะแพทยศาสตร์
เรื่อง
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2552
  ประกาศ ณ วันที่:: 9/15/2009
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 9/15/2009         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล    ตำแหน่ง ::คณบดีคณะแพทยศาสตร์
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :