ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษานิสิต ประจำปีการศึกษา 2552 พ.ศ.2552
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2396
เอกสารทางราชการ
คณะแพทยศาสตร์
เรื่อง
ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษานิสิต ประจำปีการศึกษา 2552 พ.ศ. 2552
  ประกาศ ณ วันที่:: 8/18/2009
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 8/18/2009         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ผศ.ดร.พัชรินทร์ แสงจารึก    ตำแหน่ง ::รองคณบดีฝ่ายพรีคลินิก รักษาราชการแทน คณบดีคณะแพทยศาสตร์
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร::
 นิสิต:: นิสิตระดับปริญญาตรี,
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :