ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2244
เอกสารทางราชการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
  ประกาศ ณ วันที่:: 1/1/2007
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 1/1/2007         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: กองการเจ้าหน้าที่    ตำแหน่ง ::กองการเจ้าหน้าที่
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :