ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ.รับรอง
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2225
เอกสารทางราชการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ.รับรอง พ.ศ. 2552
  ประกาศ ณ วันที่:: 7/17/2009
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 7/17/2009         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์    ตำแหน่ง ::รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :