ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติ ขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2542
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2148
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วย
เครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติ ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2542
  ประกาศ ณ วันที่:: 10/27/1999
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 9/27/1999         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล    ตำแหน่ง ::นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร::
 นิสิต:: นิสิตระดับปริญญาตรี,นิสิตระดับปริญญาโท,ประกาศนียบัตรบัณฑิต,นิสิตระดับปริญญาเอก,
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :