ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการเพิ่มค่าจ้างจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ( 1 ตุลาคม 2558) พ.ศ.2558
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 20610
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาการเพิ่มค่าจ้างจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ( 1 ตุลาคม 2558) พ.ศ. 2558
  ประกาศ ณ วันที่:: 8/10/2015
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 8/10/2015         วันที่สิ้นสุดการใช้:: 8/10/2017
  ผู้ลงนาม :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ    ตำแหน่ง ::อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :