ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง แวทางและวิธีการจัดสรรเงิรรางวัลสำหรับผู้ปฏิบัติงานและเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร พ.ศ.2551
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 1979
เอกสารทางราชการ
สำนักงานอธิการบดี
แวทางและวิธีการจัดสรรเงิรรางวัลสำหรับผู้ปฏิบัติงานและเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร พ.ศ. 2551
  ประกาศ ณ วันที่:: 6/8/2009
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 4/1/2009         วันที่สิ้นสุดการใช้:: 12/31/2009
  ผู้ลงนาม :: นายทสพร ศิริสัมพันธ์    ตำแหน่ง ::เลขาธิการ ก.พ.ร.
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :