ประกาศ เรื่อง บัตรประตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2545
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 1829
เอกสารทางราชการ
สำนักงานอธิการบดี
เรื่อง
บัตรประตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545
  ประกาศ ณ วันที่:: 5/18/2009
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 5/18/2009         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: รองศาสตราจารย์สุมณฑา    ตำแหน่ง ::อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :