พระราชกฤษฎีกา ว่า ด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อัน เป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2538
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 1820
เอกสารทางราชการ
ว่า ด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อัน เป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538
  ประกาศ ณ วันที่:: 5/18/1995
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 5/18/1995         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: นายบรรหาร    ตำแหน่ง ::นายกรัฐมนตรี
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :