ประกาศ เรื่อง มาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2558
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 17830
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง
มาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558
  ประกาศ ณ วันที่:: 2/25/2015
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 2/25/2015         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ    ตำแหน่ง ::อธิการบดีมหาิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :