ข้อบังคับ ว่าด้วย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 1761
เอกสารทางราชการ
สำนักงานอธิการบดี
ว่าด้วย
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
  ประกาศ ณ วันที่:: 5/1/2009
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 5/1/2009         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ศาสตาจารย์เกษม สุวรรณกุล    ตำแหน่ง ::นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :