ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2555
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 17593
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วย
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2555
  ประกาศ ณ วันที่:: 7/17/2012
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 7/17/2012         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล    ตำแหน่ง ::นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :