ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พ.ศ.2552
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 1727
เอกสารทางราชการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
เรื่อง
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พ.ศ. 2552
  ประกาศ ณ วันที่:: 5/1/2009
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 5/1/2009         วันที่สิ้นสุดการใช้:: 12/31/2009
  ผู้ลงนาม :: อภิธรรม กำแพงแก้ว    ตำแหน่ง ::รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร::
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :