ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2556
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 14693
เอกสารทางราชการ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วย
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2556
  ประกาศ ณ วันที่:: 3/22/2013
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 3/22/2013         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: นางสาวสุภา ปิยจิตต์    ตำแหน่ง ::รองปลัดกระทรวงการคลัง
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :