ประกาศ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2542
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 14650
เอกสารทางราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง
การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2542
  ประกาศ ณ วันที่:: 5/7/1999
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 1/7/1999         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์    ตำแหน่ง ::ประธานกรรมข้อมูลข่าวสารของราช
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :