ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากเหตุ ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 1437
เอกสารทางราชการ
สำนักงานอธิการบดี
เรื่อง
หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากเหตุ ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
  ประกาศ ณ วันที่:: 3/27/2009
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 3/27/2009         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ    ตำแหน่ง ::อธิการบดี
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :