ประกาศ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 14192
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง
การกำหนดตำแหน่งอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
  ประกาศ ณ วันที่:: 10/17/2013
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 10/17/2013         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม บุญยะลีพรรณ    ตำแหน่ง ::อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :