พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 137
เอกสารทางราชการ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
  วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา:: 11/12/2004
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 11/13/2004         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร    ตำแหน่ง ::นายกรัฐมนตรี
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :