ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 120
เอกสารทางราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526
  ประกาศ ณ วันที่:: 4/11/1983
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ::         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: พลเอก เปรม ติลสูลานนท์    ตำแหน่ง ::นายกรัฐมนตรี
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร::
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป:: บุคคลทั่วไป,
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :