ประกาศ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 2555 พ.ศ.2555
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 11985
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง
การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555
  ประกาศ ณ วันที่:: 6/18/2012
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 6/18/2012         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ผศ. นายแพทย์เฉลิมชัย    ตำแหน่ง ::อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต:: นิสิตระดับปริญญาตรี,นิสิตระดับปริญญาโท,ประกาศนียบัตรบัณฑิต,นิสิตระดับปริญญาเอก,
 บุคคลทั่วไป:: บุคคลทั่วไป,
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :