พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 119
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541
  วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา:: 9/4/1998
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 9/5/1998         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม ::     ตำแหน่ง ::
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต:: นิสิตระดับปริญญาตรี,นิสิตระดับปริญญาโท,ประกาศนียบัตรบัณฑิต,นิสิตระดับปริญญาเอก,
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :