พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 117
เอกสารทางราชการ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
  วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา:: 12/2/2001
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 4/2/2001         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร    ตำแหน่ง ::นายกรัฐมนตรี
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร::
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป:: บุคคลทั่วไป,
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :