พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 116
เอกสารทางราชการ
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา:: 6/18/2007
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 8/18/2007         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์    ตำแหน่ง ::นายกรัฐมนตรี
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร::
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป:: บุคคลทั่วไป,
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :