ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การยกเลิกการเข้าสมทบของวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ กรุงเทพมหานคร ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2537
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 104
เอกสารทางราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
การยกเลิกการเข้าสมทบของวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ กรุงเทพมหานคร ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2537
  ประกาศ ณ วันที่:: 11/9/1994
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ::         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: กระแส ชนะวงศ์    ตำแหน่ง ::รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร::
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :