ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ กรุงเทพมหานคร เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2532
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 103
เอกสารทางราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
การรับวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ กรุงเทพมหานคร เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2532
  ประกาศ ณ วันที่:: 7/21/1989
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ::         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ทวิช กลิ่นประทุม    ตำแหน่ง ::รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร::
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :