ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ กระทรวงสาธารณสุข เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2521
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 102
เอกสารทางราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
การรับวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ กระทรวงสาธารณสุข เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2521
  ประกาศ ณ วันที่:: 3/16/1978
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ::         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: เกษม สุวรรณกุล    ตำแหน่ง ::รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร::
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :