ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2542
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 10
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วย
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
  ประกาศ ณ วันที่:: 8/1/1999
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 9/1/1999         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล    ตำแหน่ง ::นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :