พระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 1
เอกสารทางราชการ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
  วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา:: 10/30/2004
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 10/31/2004         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร    ตำแหน่ง ::นายกรัฐมนตรี
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร::
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป:: บุคคลทั่วไป,
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :