แสดงสถิติการเก็บเอกสารราชการ ของหน่วยงาน "สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ "
ประจำเดือน มิถุนายน ปีพ.ศ. 2559
ลำดับที่ ประเภทเอกสาร จำนวนฉบับ
1 12 
2
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้