แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2558
หน่วยงาน ราชการ (ฉบับ) ทั่วไป (ฉบับ)
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะพลศึกษา
คณะแพทยศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
กองกิจการนิสิต
สำนักหอสมุดกลาง
สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง
สำนักคอมพิวเตอร์
บัณฑิตวิทยาลัย
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้