คำสั่ง :: สภามหาวิทยาลัย ที่กำลังถูกใช้
พบทั้งหมด 48 รายการ
คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 2144 / 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ (สอบปากเปล่า) (เป... 3
คำสั่งคณะพลศึกษา ที่ 227 / 2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬ...
คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 741 / 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา/สอบเค้าโครงสารนิพนธ์ นางส... 41
คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 612 / 2558 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ นางนุชริน ทองพู... 55
คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 502 / 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา/สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ น... 105
คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 03 / 2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์... 189
คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 384 / 2555 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ นางสาวเปรมฤดี ทอง... 464
คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 002 / 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อเวลาราชการ ป... 466
คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 001 / 2555 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำม...
คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 54 / 2554 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย... 441
หน้า ...12 | 3 | 4 | 5 | Next  กำลังแสดงหน้าที่  1/5 

คำสั่ง :: สภามหาวิทยาลัย ที่ถูกยกเลิกใช้แล้ว
ไม่พบเอกสารที่กำลังค้นหา