โครงการ
พัฒนาบุคลากร

พบทั้งหมด 32 รายการ
โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร กิจกรรมที่ 2 การ ....
คณะวิทยาศาสตร์
 12
โครงการ Big cleaning day ....
คณะวิทยาศาสตร์
 17
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ....
คณะวิทยาศาสตร์
 9
SCI06_02_01โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากร สายสน ....
คณะวิทยาศาสตร์
 18
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ....
คณะวิทยาศาสตร์
 15
โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลาก ....
คณะวิทยาศาสตร์
 15
SCI01_03_03โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิส ....
คณะวิทยาศาสตร์
 18
SCI01_03_03โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิส ....
คณะวิทยาศาสตร์
 17
โครงการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากล หลักสูตร CompTIA A ....
คณะวิทยาศาสตร์
 12
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์กิจ ....
คณะวิทยาศาสตร์
 10
หน้า ...12 | 3 | 4 | Next  กำลังแสดงหน้าที่  1/4