โครงการ
พัฒนาบุคลากร

พบทั้งหมด 281 รายการ
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออน ....
สำนักหอสมุดกลาง
 2
กิจกรรมการจัดทำความสะอาดใหญ่ประจำปี (Big Cleaning ....
สำนักหอสมุดกลาง
 2
กิจกรรมเทคนิคการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Ex ....
สำนักหอสมุดกลาง
 7
กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ก ....
สำนักหอสมุดกลาง
 5
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเรื่อง การทบทวนแน ....
สำนักหอสมุดกลาง
 10
กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริน ....
สำนักหอสมุดกลาง
 9
กิจกรรม แนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 3
กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักหอ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 14
กิจกรรมการสัมมนาประจำปี 2561 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 10
กิจกรรม แนวปฏิบัติในการดำเนินงานหนังสือบริจาค ครั้ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 14
หน้า ...12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next Last กำลังแสดงหน้าที่  1/29