โครงการ
พัฒนาบุคลากร

พบทั้งหมด 244 รายการ
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สัญจร ณ ศูนย์เรียนรู้ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 17
กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักหอ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 3
กิจกรรมการสอนทักษะการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 2 ประจำป ....
สำนักหอสมุดกลาง
 14
กิจกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติหนังสือจำหน่ายออก หมวดค ....
สำนักหอสมุดกลาง
 6
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สัญจร ณ พิพิธภัณฑ์ชาว ....
สำนักหอสมุดกลาง
 3
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการอนุรักษ์พลังงานและส ....
สำนักหอสมุดกลาง
 5
กิจกรรมประกวดคำขวัญการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 5
กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันสวรรคตของพระบ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 2
กิจกรรม การสอนทักษะการใช้ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 6
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏฺบัติการ เรื่อง การสืบค้นทรัพย ....
สำนักหอสมุดกลาง
 5
หน้า ...12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next Last กำลังแสดงหน้าที่  1/25