โครงการ
บริการวิชาการ

พบทั้งหมด 199 รายการ
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 1
กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ เรื่อง กินอยู่อย่างไรให้ป ....
สำนักหอสมุดกลาง
 12
กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ปลุกพลังบวกในตัวคุณ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 11
โครงการบริการวิชาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 9
โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ....
คณะวิทยาศาสตร์
 19
โครงการ พัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จ ....
คณะวิทยาศาสตร์
 17
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง เสวนา “คลื่นโ ....
คณะวิทยาศาสตร์
 18
โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารส ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 20
กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ เป็นเรื่อง สูงวัยใจสุข ป ....
สำนักหอสมุดกลาง
 22
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ทาง ....
คณะวิทยาศาสตร์
 23
หน้า ...12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next Last กำลังแสดงหน้าที่  1/20