คู่มือ/คู่มือการอบรม
ประกันคุณภาพ

พบทั้งหมด 9 รายการ
คู่มือการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ SPA in Acton (Part ....
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 6
คู่มือการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ SPA in Acton (Part ....
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 7
คู่มือการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ SPA in Acton (Part ....
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 12
การ Re-Accreditation อย่างมีความสุข ....
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส่วนงานสนับสนุน ....
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 16
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ป ....
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 14
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Criteria) ปี 2559 - ....
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 36
คู่มือประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึก (พ.ศ 2553 ฉบับที่2) ....
สำนักงานอธิการบดี
 540
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ปร (พ.ศ 2552 ฉบับที่1) ....
สำนักงานอธิการบดี
 442