คู่มือ/คู่มือการอบรม
ประกันคุณภาพ

พบทั้งหมด 5 รายการ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส่วนงานสนับสนุน ....
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 12
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ป ....
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 10
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Criteria) ปี 2559 - ....
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 25
คู่มือประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึก (พ.ศ 2553 ฉบับที่2) ....
สำนักงานอธิการบดี
 535
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ปร (พ.ศ 2552 ฉบับที่1) ....
สำนักงานอธิการบดี
 440