ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (1 เมษายน 2553) พ.ศ.2553
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 3727
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (1 เมษายน 2553) พ.ศ. 2553
  ประกาศ ณ วันที่:: 15/2/2553
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 15/2/2553         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    ตำแหน่ง ::มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
  อ้างถึงเอกสาร ::
  ไฟล์แนบ    
  591    
 
ชุดของเอกสาร ::
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (1 เมษายน 2553) พ.ศ.2553
ถูกใช้