ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมือ พ.ศ.2552
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 1978
เอกสารทางราชการ
สำนักงานอธิการบดี
ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมือ พ.ศ. 2552
  ประกาศ ณ วันที่:: 14/5/2552
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 14/5/2552         วันที่สิ้นสุดการใช้:: 12/6/2552
  ผู้ลงนาม :: นายสุทธิพล    ตำแหน่ง ::เลขาธิการเลือกตั้ง
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :