แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2560
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
300
5
กุมภาพันธ์  
377
2
มีนาคม  
387
6
เมษายน  
331
1
พฤษภาคม  
322
5
มิถุนายน  
413
9
กรกฏาคม  
301
7
สิงหาคม  
450
4
กันยายน  
371
47
ตุลาคม  
433
5
พฤศจิกายน  
426
4
ธันวาคม  
223
3
รวม 4,334 98
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้