แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2560
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
300
5
กุมภาพันธ์  
378
2
มีนาคม  
387
6
เมษายน  
331
1
พฤษภาคม  
322
5
มิถุนายน  
370
8
รวม 2,088 27
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้