แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2560
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
300
5
กุมภาพันธ์  
377
2
มีนาคม  
387
6
เมษายน  
331
1
พฤษภาคม  
322
5
มิถุนายน  
413
9
กรกฏาคม  
301
7
สิงหาคม  
275
4
รวม 2,706 39
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้