แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2560
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
300
5
กุมภาพันธ์  
378
2
มีนาคม  
387
6
เมษายน  
331
1
รวม 1,396 14
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้