รายงานสถิตการเก็บเอกสาร::
เอกสารราชการ/เอกสารทั่วไป
ปี ราชการ (ฉบับ) ทั่วไป (ฉบับ)
2560  1,328 14
2559  4,900 243
2558  4,466 236
2557  2,860 149
2556  1,561 154
2555  2,508 268
2554  2,948 143
2553  3,873 184
2552  2,439 325
2551  413 95
2550  19 131
2549  80
รวม 27,395 1,942

  รายงานสถิตการเก็บเอกสารจำแนกตามประเภทเอกสาร
  เอกสารราชการ ::   27,395
  เอกสารราชทั่วไป ::   1,942

  download script เอกสารของหน่วยงานท่าน
  download script เอกสารของหน่วยงานที่ถูกเรียก
ใช้บ่อย
e-Document Portal หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยังไม่มีเอกสารในระบบ
รายงาน
การวิจัย (0)
รายงานประจำปี (0)
รายงานประเมินตนเอง (4)
ประกันคุณภาพ (0)
งานนโยบาย และแผน (0)
การเงิน (0)
งานบุคคล (0)
รายงานผลการดำเนินงาน (0)
ศึกษาดูงาน (0)
ไม่ระบุ (0)
เอกสารดำเนินการ (0)