รายงานสถิตการเก็บเอกสาร::
เอกสารราชการ/เอกสารทั่วไป
ปี ราชการ (ฉบับ) ทั่วไป (ฉบับ)
2561  591 14
2560  4,399 101
2559  4,900 243
2558  4,466 236
2557  2,860 149
2556  1,561 154
2555  2,507 268
2554  2,948 143
2553  3,873 184
2552  2,439 325
2551  413 95
2550  19 131
2549  80
รวม 31,056 2,043

  รายงานสถิตการเก็บเอกสารจำแนกตามประเภทเอกสาร
  เอกสารราชการ ::   31,056
  เอกสารราชทั่วไป ::   2,043

  download script เอกสารของหน่วยงานท่าน
  download script เอกสารของหน่วยงานที่ถูกเรียก
ใช้บ่อย
e-Document Portal หน่วยงาน ศูนย์ครูและศิษย์เก่าสัมพันธ์บ้านไร่สามัคคี มศว จังหวัดน่าน

ยังไม่มีเอกสารในระบบ
ยังไม่มีเอกสารในระบบ