รายงานสถิตการเก็บเอกสาร::
เอกสารราชการ/เอกสารทั่วไป
ปี ราชการ (ฉบับ) ทั่วไป (ฉบับ)
2560  4,334 98
2559  4,900 243
2558  4,466 236
2557  2,860 149
2556  1,561 154
2555  2,507 268
2554  2,948 143
2553  3,873 184
2552  2,439 325
2551  413 95
2550  19 131
2549  80
รวม 30,400 2,026

  รายงานสถิตการเก็บเอกสารจำแนกตามประเภทเอกสาร
  เอกสารราชการ ::   30,400
  เอกสารราชทั่วไป ::   2,026

  download script เอกสารของหน่วยงานท่าน
  download script เอกสารของหน่วยงานที่ถูกเรียก
ใช้บ่อย
e-Document Portal มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พระราชบัญญัติ
งานบริหารทั่วไป (0)
ข้าราชการ (2)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (1)
เจ้าหน้าที่/บุคลากร (0)
การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (0)
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (0)
พระราชกฤษฎีกา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (1)
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (0)
ระเบียบ
การวิจัย (2)
งานนโยบาย และแผน (0)
การเงิน (13)
งานบุคคล (10)
ทรัพย์สิน (2)
สวัสดิการบุคลากร (1)
งานบริหารทั่วไป (0)
งานสารบรรณ (0)
สวัสดิการทั่วไป (2)
งบประมาณ (0)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (5)
งานบริหารหน่วยงาน (6)
ข้อบังคับ
งานบุคคล (32)
งานบริหารทั่วไป (1)
บริการการศึกษา (1)
งานสภาคณาจารย์ (1)
วิชาการ (1)
งานการประชุม (2)
งานการประชุม (2)
งานสรรหา /การแต่งตั้ง (16)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (3)
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (1)
สภามหาวิทยาลัย (0)
ประกาศ
งานนโยบาย และแผน (1)
การเงิน (2)
งานบุคคล (55)
กองทุน (1)
งานประกันสังคม (0)
งานสภาคณาจารย์ (0)
วิชาการ (0)
ไม่ระบุ (2)
พัสดุ (1)
งานสรรหา /การแต่งตั้ง (0)
การจัดตั้งส่วนงานภายใน (6)
การรับสมัคร/คัดเลือก (53)
ยังไม่มีเอกสารในระบบ